Banneromprojektet

Projekt Sund Skole sætter sundhed og trivsel på dagsordenen 

Det gode måltid skaber glæde, nydelse, samvær, trivsel og lyst til at spise sundt

(Fem Råd om Måltiden, Fødevarestyrelsen)

 

Forskning viser, at sunde måltider og trygge måltidsrammer sætter en ramme for sunde madvaner, som styrker elevernes faglige præstationer generelt og derfor har en positiv betydning for elevernes læringsudbytte (DCA rapport nr. 137, december 2018).

Projekt Sund Skole er et projekt, som sætter fokus på næring til læring i indskolingen. Projektet er kommet i stand via Mejeriforeningen, støttet af EU midler.

Med afsæt i aktive, deltagende og skabende elever samt styrkelse af forældreinvolvering bringer Projekt Sund Skole fokus på næring til læring som et fælles projekt mellem lærere, forældre og elever i indskolingen.

Baggrunden for Projekt Sund Skole

Fra børnehave til skole - en ny hverdag

I Danmark starter mere end 60.000 børn i skole hvert år. Med den lange skoledag tilbringer mange danske børn 6-9 timer dagligt i skolen og SFO. De spiser derfor typisk 1 hovedmåltid og 1-2 mellemmåltider uden for hjemmet. 

I børnehaven har børnene været vant til rammer, hvor maden og måltidet har et stort pædagogisk fokus. Når børnene starter i skole, oplever de en hverdag med nye rammer omkring spisepausen. 

Gode spisepauser er mere end mad og mætte maver

Spisepausen handler om mere end sund mad og mætte maver. Når eleverne arbejder med spisepausen som et pædagogisk og didaktisk projekt, styrker klassen deres viden om sundhed, fællesskab, samarbejde og en positiv klassekultur. 

Projekt Sund Skole indeholder aktiviteter, som lader eleverne eksperimentere, opleve og undersøge. På den måde får eleverne mulighed for at reflektere over og forholde sig til deres egen og andres smag, sundhed, og mad. Det er hverdagsemner, som eleverne kan forholde sig til - og Projekt Sund Skole hjælper undervisningen til at blive virkelighedsnær og øge elevernes handlekompetencer. 

Forældrene har en vigtig rolle

Danmark har en stærk tradition for et godt samarbejde mellem skole og hjem, som er med til at støtte elevernes læring, trivsel og udvikling. Derfor er dette samarbejde mellem skole og hjem også fremhævet i folkeskoleloven:

"Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder... og fremme den enkelte elevs alsidige udvikling." (Folkeskoleloven §1)

Der er et stort potentiale i at inddrage forældrene i skolen - og derfor involverer flere af aktiviteterne i Projekt Sund Skole forældrene på forskellige måder. Aktiviteterne involverer forældrene og anser dem som en ressource hos det enkelte barn men også i forhold til klassen som helhed. Aktiviteterne i Projekt Sund Skole inddrager forældrene og giver dem et indblik i, hvordan de kan bidrage til at støtte elevernes læring samt samarbejdet omkring elevernes madpakker og drikkevaner i skoletiden. 

Skolemælk bringer sundhed ind i skolen

Mejeriernes Skolemælksordning som sundhedsforanstaltning er en non-profit organisation og en institution i folkeskolen. Mejeriernes Skolemælksordning har i årtier bragt sundhed ind i skolen i bred forstand og ser det som en vigtig opgave at sætte fokus på næring til læring.

Mere end bare mælk

Ud over selve skolemælken tilbyder Skolemælk også legater, undervisningsportalen Edutainmenthuset.dk, skoleaktiviteter med fokus på krop, sundhed og bevægelse, gårdbesøg og forældrehåndbogen ”Sund og glad skolestart”. Derfor er det også naturligt, at Mejeriernes Skolemælksordning sætter fokus på næring til læring.

Målet med Projekt Sund Skole

Projekt Sund Skole ønsker at sætte fokus på næring til læring og hjælpe skolerne til at tænke sundhed, trivsel og læring mere holistisk.

Aktiv deltagelse og involvering er centrale elementer, når man ønsker en succesfuld sundhedsformidling til børn (Wistoft, Liv i Skolen 208) - og Projekt Sund Skole vil gerne have, at eleverne reflekterer over og forholder sig til deres egne madvaner, læring og klassens trivsel. Derfor stiller projektet skarpt på de nære ting som madpakker, måltider, drikkevaner og klassens fællesskab gennem eksperimenterende aktiviteter med fokus på praktiske erfaringer og sjove handlinger. 

Projekt Sund Skole tilbyder lavpraktiske værktøjer til både lærere, pædagoger, forældre, ledelse og bestyrelse, så skolen kan arbejde med en sundhedsprofil, som opnår målsætningen om fokus på næring til læring.

Projekt Sund Skole tager udgangspunkt i Fælles Mål fra Undervisningsministeriet. 

Gridsundhedogtrivsel

Tænk sundhed, trivsel og læring som en helhed

Gridtydelig Agenda

Sæt ny og tydelig agenda for næring til læring på din skole

Gridunderstøtlæring

Understøt læring i skolens fag med vigtige bløde værdier

Gridstyrkskolensry

Synliggør skolens profil blandt forældre, elever, lærere og omverden

Gridstyrksamarbejde

Styrk samarbejdet mellem skole, forældre og elever

Didaktiske temaer med fokus på sundhed, trivsel og læring

Projekt Sund Skole tager fat i sundhed, trivsel og læring fra forskellige didaktiske og pædagogiske vinkler, som aktiverer den enkelte elev, klassen og forældre.

Læreren eller pædagogen, som arbejder med eleverne i dagligdagen, tilbydes undervisningsaktiviteter, som arbejder med sundhed, trivsel og læring gennem forskellige temaer, der er med til at styrke eleverne i at træffe kritiske og kvalificerede valg. 

Gridsocial

Fællesskab

Eleverne arbejder med sociale aspekter i forhold til klassens trivsel, fællesskab og kultur. Aktiviteterne arbejder blandt andet med medansvar, trivsel, fællesskab, handlekraft, sociale kompetencer og handlekompetencer. 

 

Gridkreativ

Kreativitet

Eleverne eksperimenterer og undersøger mad, måltider, smag, så den får ”krop” og bliver synlig og italesat i hverdagen. Aktiviteterne udfordrer eleverne, så de får mod på at være kreative på nye og spændende måder. 

Gridforældre

Forældreinvolvering

Eleverne laver aktiviteter, der involverer forældre både inden for og uden for skolens rum.

Griderværing

Mad & krop

Eleverne arbejder med mad og krop gennem en undersøgende og praktisk tilgang, så de udvikler viden, færdigheder og holdninger om ernæring, sundhed og deres kroppe, så de på sigt kan træffe gode valg for dem selv. 

Gridpraktisk

Fagligt

Eleverne arbejder med sundhed, mad, smag, trivsel og fællesskab med forskellige faglige vinkler. 

Ikke Navngivet 2

Bæredygtighed

Eleverne eksperimenterer med sanser, fantasi og kreativitet ved at genbruge og genskabe nye ting ved hjælp af gamle.  

Hent gratis undervisningsmaterialer

Materialet er tilrettelagt, så det er nemt at gå til – nemlig som pdf'er, der er lige til at downloade og bruge i undervisningen.

Se mere

Har du hørt om Den Magiske Madkasse?

4 Supergnaskere Hvid BG

Den Magiske Madkasse

Den Magiske Madkasse er en læringsaktivitet til børnehaver og indskoling, der sætter fokus på madkassen og den vigtige spisepause.

Gå til Den magiske madkasse
Til Indskolingen

Spisepausen er mere end mad og mætte maver

Klassepædagog Louise Schumann Jepsen fortæller om sine oplevelser med Den Magiske Madkasse i en 0.klasse.

Gå til Spisepausen er mere end mad og mætte maver